Razvod

Razvod

Odluka o razvodu je među najtežim koju partneri mogu doneti, bilo da je zajednička ili je jedan od njih inicirao. Situacija je posebno kompleksna kada je u pitanju porodica sa decom. Odnos supružnika je uglavnom u krizi jedan značajan period vremena pre same odluke o razdvajanju. Veoma je važno, u tom izrazito stresnom trenutku koristiti podršku, kako okoline i bliskih ljudi, tako i stručnu podršku psihologa, psihoterapeuta ili drugih profesionalaca koji se ovom temom bave. Treba imati u vidu da osim emocionalnog aspekta partnerskog raskida, buduće roditeljske saradnje, praktičnih pitanja organizacije života u novim okolnostima, razvod obuhvata i formalno pravni aspekt koji se odnosi na sudski postupak i pitanje starateljstva nad decom. Roditelji mogu postići sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, kada zajednički i dogovorom nastavljaju da odgajaju dete/decu ili mogu sporazumno ili tužbenim zahtevom predložiti da starateljstvo pripadne jednom od njih dok se onda sudskom presudom određuju svi značajni aspekti vezano za kontakt dece sa drugim roditeljem i alimentaciju. Kada je reč o starateljstvu nad decom sud uvek angažuje nadležni Centar za socijalni rad da dostavi svoj stručni nalaz i mišljenje te je to još jedna institucija sa kojom roditelji ostvaruju saradnju.

Ukoliko razmišljate o razvodu, u procesu ste odlučivanja ili ste odluku već doneli a potrebna Vam je stručna pomoć i podrška vezano za ovaj važan i zahtevan period u životu, u našem savetovalištu možete zakazati seanse na kojima ćete dobiti stručno vođenje i podršku kroz ceo proces.

• Individualna seansa traje 50 minuta a cena je 6 000 dinara
• Seansa sa parom u postupku razvoda traje 75 minuta a cena je 8 000 dinara

Jovana Pešić
Foto: marcinturosz /pixabay.com

Asertivnost

Asertivnost

Asertivnost je veština koja nam omogućava da izrazimo svoje misli, osećanja, želje na jasan, direktan način a da pritom uvažavamo druge i njihova prava. Dakle, kada se ponašamo na asertivan način mi izražavamo stav samopoštovanja ali i poštovanja drugih sa kojima smo u komunikaciji i odnosu. Ona je za ljude veoma značajna jer pomaže da sačuvaju svoje granice i promovišu i zaštite sebe u različitim kontekstima – od porodičnog, preko partnerskog, prijateljskog do poslovnog. Za razliku od asertivnog stila komunikacije postoje i pasivni, pasivno-agresivni i agresivni stil koji se odlikuju time da osoba ili podređuje sebe drugima ili nad drugima dominira, bez uzimanja u obzir njihovih prava i potreba. Neka od asertivnih prava koja ljudi često sami sebi ukidaju su – pravo da kažem ne, pravo na sopstveni izbor, na izražavanje svojih misli i emocija, pravo da se predomislim, da nešto ne znam, da pogrešim itd. Kada sebi ukidamo ova prava naše samopoštovanje biva sniženo. Usvajanjem novog stila komunikacije, koji se bazira na asertivnosti, ljudi se bolje osećaju u svojoj koži, autentičniji su a istovremeno i drugi počinju više da ih poštuju i uvažavaju njihove potrebe te vremenom uspešnije ostvaruju svoje ciljeve i namere. Postoje brojni vidovi asertivne komunikacije, u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo, osobe sa kojom smo u komunikaciji, naše ličnosti i onoga što želimo da postignemo. To je veština koja se uči i može vežbanjem da se unapređuje kao i sve druge veštine. Kada asertivnost postane deo našeg uobičajenog stila odnošenja sa drugima, shvatamo na koliko nivoa je za nas korisna i oplemenjujuća.

Ukoliko želite da se upoznate sa ovom značajnom veštinom, analizirate svoj aktuelni stil komunikacije sa drugima, detektujete u kojim situacijama i odnosima imate problem da izrazite sebe i da se za sebe zauzmete i naučite kako da asertivno komunicirate u različitim situacijama, pozivamo Vas da se prijavite na individualni ili grupni trening asertivnosti u našem savetovalištu.

• Individualni trening obuhvata – 4 susreta od po 90 minuta (6 sati), cena je 24 000 dinara

• Grupni trening sa 3 do 5 osoba obuhvata – 3 susreta od po 2 sata (6 sati), cena je 18 000 dinara po osobi

Dobrodošli! Očekujemo vaše prijave!

Jovana Pešić

Foto: Tung Lam/pixabay.com

Bes

Bes

Bes je negativna emocija koja se javlja kao odgovor na određenu pretnju. Kod besnih reakcija osoba ispoljava različite telesne senzacije i agresivno ponašanje, kako na motoričkom tako i na verbalnom nivou (lupanje vratima, vikanje, vređanje, optuživanje). Emocija je koja može biti veoma intenzivna a za neke ljude bes je karakterističan način reagovanja na frustraciju i prerasta u emocionalni problem. Uključuje agresivno ponašanje koje može biti direktno i otvoreno ili indirektno kao što je klevetanje, širenje tračeva o drugoj osobi itd. Osoba koja je besna, na kognitivnom nivou zaključuje da doživljava nepravdu od strane drugih, nefer tretman i da se tako nešto ne sme dešavati, te svoje reagovanje smatra opravdanim. Bes može biti usmeren i prema sebi ukoliko je procena da smo sami krivi za ugrožavanje sopstvene dobrobiti. Često doživljavanje emocije besa štetno je po zdravlje, kako fizičko (povišen nivo kortizola, šećera u krvi, kardiovaskularne smetnje) tako i mentalno a posebno negativno se odražava na odnose koje imamo sa drugima (prijateljske, bračne, poslovne). Bes može dovoditi i do kratkotrajnih pozitivnih posledica kao što je doživljaj moći i dominacije i ostvarivanje određenih ciljeva i tako uticati da se kod osobe ipak održava kao stil reagovanja. Sklonost besnom reagovanju, naravno, zavisi i od ličnih predispozicija i iskustava kao i uticaja sredine a često prekriva i druge emocije koje se doživljavaju kao manje poželjne. Načini za prevladavanje besa koji nisu korisni su ignorisanje i potiskivanje besa, pasivna agresivnost i loša komunikacija. Za osobu je korisno da nauči da prepoznaje prve znake besa kako bi eventualno izbegla reakciju (odlaganje reakcije, napuštanje situacije, distrakcija) a vremenom je poželjno analizirati ove situacije na planu okidača, misli, osećanja i ponašanja kako bi otkrila uzroke besnih reakcija i radila na korigovanju svog doživljaja sebe, drugih ljudi i sveta i time usvajala konstruktivnije obrasce mišljenja i ponašanja koji vode trajnijim promenama. Takođe, veoma korisnim su se pokazale i tehnike opuštanja, meditacija, joga, praktikovanje kreativnih i fizičkih aktivnosti kao i razvoj socijalnih veština i asertivnosti.

Jovana Pešić
master psiholog i REBT psihoterapeut

Foto: Lukas/pixabay.com

Anksioznost

Anksioznost

Termin anksioznost se često koristi ali se mnogi klijenti pitaju šta on zapravo predstavlja. Osećanje anksioznosti se razlikuje od osećanja straha. Kod straha osoba se nalazi pred nekom konkretnom pretnjom i reaguje na tu pretnju na određeni način, ili beži ili se bori a može i da se blokira ili “zamrzne”. S druge strane kod anksioznosti je u pitanju zamišljena pretnja ili nešto što osoba predviđa da bi se moglo desiti a za nju je loše ili nepovoljno. Tako možemo biti anksiozni u različitim životnim situacijama ili okolnostima i to je osećanje koje je svojstveno ljudima kao vrsti. Međutim, neki ljudi su joj skloniji u zavisnosti od genetskih predispozicija i životne istorije a kod nekih može da pređe u poremećaj koji je onda poželjno i lečiti. Anksioznost može biti generalizovana i odnositi se na široki spektar situacija a može biti vezana za socijalne situacije ili biti u vidu fobija ili paničnih napada. Pored psiholoških simptoma kao što su napetost, preterana briga, loša koncentracija često uključuje i izražene telesne simptome – lupanje srca, preznojavanje, pritisak u glavi i grudima, što ljudima može biti posebno neprijatno. Može se desiti i da dominantan problem kod osobe postane anksioznost povodom anksioznosti i uverenje da ne može podneti anksioznost te se zbog toga problem usložnjava, kao npr. kod paničnog napada koji se nekada definiše kao strah od straha. Osoba svoje simptome tumači kao opasne ili čak i fatalne te se time oni pojačavaju i tako ulazi u krug paničnog napada. Psihoterapija je jedan od najefikasnijih načina rešavanja problema sa anksioznošću a nekada, kada je osoba veoma uznemirena, tretman se može uspešno kombinovati sa medikamentoznom terapijom. U rebt psihoterapiji detektujemo klijentova iracionalna uverenja koja ga uvode u anksioznost i određena izbegavajuća ponašanja te postepeno, uz učenje novih načina sagledavanja stvarnosti i njihove primene u realnim životnim situacijama, on usvaja drugačiju životnu filozofiju koja mu omogućava da živi slobodnije i bolje toleriše neizvesnost koja je neodvojivi deo naše stvarnosti i života.

Jovana Pešić
master psiholog i REBT psihoterapeut

Foto: Kleiton Santos/pixabay.com

Prokrastinacija

Prokrastinacija

Prokrastinacija ili odlaganje mnoge ljude sprečava u izvršavanju planiranih ili željenih aktivnosti i zadataka. Kada aktivnost odlažemo, iako znamo da je to za nas štetno, i ako je to problem sa kojim se često susrećemo bilo bi korisno da shvatimo zašto se to dešava i da nađemo efikasne načine prevladavanja problema. Odlaganje aktivnosti kratkotrajno kod osobe umanjuje ili eliminiše osećaj anksioznosti ili nelagode povezane sa započinjanjem zadatka ali dugoročno može stvarati probleme u različitim oblastima života. Kada bismo usporili jedan segment situacije odlaganja uglavnom bismo mogli da uočimo da osoba zadatak doživljava kao negativan na neki način (dosadan, težak..) zatim ga menja nekom drugom prijatnijom aktivnošću (npr. skroluje po internetu, radi po kući, sanjari, komunicira s prijateljem), na kognitivnom planu opravdava odlaganje zadatka i na kraju ga ne izvršava i pomera za drugi termin. Dešava se da kada se pritisak poveća (bliži se krajnji rok) osoba izvrši zadatak u poslednjem trenutku ili odustane. Ovakav sled reagovanja pred zadatkom može vremenom prerasti u naviku i stil ponašanja osobe, što se onda definiše kao vrsta emocionalnog problema. U osnovi može biti emocija anksioznosti pri suočavanju sa zahtevom započinjanja zadatka, te se za svakoga pojedinačno istražuje koja uverenja su u osnovi te anksioznosti. Nakon odlaganja osoba se, uz kratkotrajno oslobađanje od napetosti, suočava sa dodatnim negativnim osećanjima kao što su osuđivanje sebe, osećanje krivice, anksioznost itd. Tako dolazi do začaranog kruga pa ubuduće situacije kada treba započeti zadatak postaju sve odbojnije. Osoba može zbog odlaganja trpeti brojne negativne posledice na poslovnom planu, planu međuljudskih odnosa, doživljaja sopstvene vrednosti. Problem je posebno izražen kod studentske populacije, gde se procenjuje da je prisutan kod svakog drugog studenta. Uglavnom se odlažu ili aktivnosti i zadaci ili donošenje odluka, što je za neke ljude posebno zahtevno. Postoje različite teorije koje objašnjavaju ovaj fenomen a jedno od objašnjenja je da je zadatak koji se odlaže pretnja po naš ego, te smo skloni da ga izbegnemo, a ovakav doživljaj je često povezan sa načinom našeg odrastanja i tretiranja od strane roditelja (npr. uslovna ljubav). Jedno od objašnjenja je i doživljaj uzbuđenja zbog izvršenja zadatka u poslednjem trenutku. Prema kognitivnim teorijama prokrastinacija predstavlja pre svega emocionalni problem i ima korene u iracionalnim uverenjima koja su za njega karakteristična. Neki od razloga za prokrastinaciju mogu biti niska frustraciona tolerancija, samoobezvređivanje, kao i sklonost perfekcionizmu ili povlačenju u svet fantazije. Mnogi klijenti izveštavaju o nedostatku samodiscipline ili motivacije za izvršavanje zadataka. Iz svega navedenog uočljivo je kako je odlaganje mnogo složeniji problem nego što deluje na prvi pogled te da može imati duboke korene što zahteva stručnu pomoć u razumevanju i iznalaženju strategija prevladavanja. Ulaganje u rešavanje ovog problema može za osobu biti višestruko korisno, kako za praktične aspekte života tako i za bolje funkcionisanje u odnosu sa drugima i doživljaj sopstvene efikasnosti, ispunjenosti i ostvarivanja svojih potencijala.

Jovana Pešić
master psiholog i REBT psihoterapeut

Foto: StockSnap/pixabay.com